(89) 523-63-05, kom: 501-257-658


Proponujemy naszym Klientom kompleksowe usługi księgowo-kadrowe, dostosowując naszą ofertę do oczekiwań Klienta. Z każdym Klientem podpisujemy umowę na obsługę jego Firmy, jasno określając zakres świadczonych usług, obowiązki Biura oraz Zleceniodawcy, a także odpowiedzialność Biura z tytułu wykonywania postanowień umowy.

Nasza oferta kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców takich jak, jednoosobowe firmy (działalność gospodarcza), spółki prawa handlowego (w tym spółki osobowe), a także organizacje non-profit (np. stowarzyszenia).

Pomagamy naszym Klientom od chwili rozpoczęcia działalności aż do osiągnięcia stabilizacji i sukcesu w prowadzonym biznesie. Wspieramy Ich w prowadzeniu działalności gospodarczej, która pełna jest wymogów administracyjnych, a także reprezentujemy ich przed Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Miasta, itp.

Dużą wagę przykładamy do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. optymalizacji podatkowej, która odgrywa istotną rolę w obciążeniach podatkowych naszych Klientów.


Zapraszamy do współpracy.

-opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
-prowadzenie ksiąg rachunkowych
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
-dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
-ustalanie wyniku finansowego
-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT, PIT)
-sporządzanie sprawozdań finansowych
-prezentacja wyników finansowych
-sporządzanie deklaracji podatkowych

-prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT)
-sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
-prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT)
-sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

-prowadzenie ewidencji przychodów
-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
-obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
-sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

-prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć VAT
-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów VAT
-obliczanie podatku VAT
-sporządzanie deklaracji VAT

-naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
-sporządzanie list płac oraz naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
-rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło)
-rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
-rejestracja pracowników w ZUS
-sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT
-rozliczenia z PFRON

-sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, PIT-2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwa pracy)
-prowadzenie akt osobowych pracowników (prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, prowadzanie rejestru szkoleń i badań lekarskich, prowadzenie kart absencji chorobowej, wystawianie zaświadczeń i inne)

- sporządzanie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego, a także dokumentów aktualizujących
- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS
- reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS (Pełnomocnictwo)
- przyjmowanie w siedzibie Biura kontroli podatkowych Klienta
- doradztwo podatkowe w zakresie naszych uprawnień i kompetencji
- optymalizacja podatkowa
- sporządzanie dokumentacji do wniosków kredytowych
- analiza finansowa
- rozliczanie dotacji z budżetu Gminy (m.in. Przedszkola Niepubliczne)
dotacje unijne:
- opracowywanie zasad rachunkowości oraz planu kont na potrzeby projektów unijnych współfinansowanych ze środków UE oraz księgowa obsługa projektów - możliwość odbioru dokumentów u klienta