(89) 523-63-05, kom: 501-257-658
 • Joanna Rybicka
  Biuro Rachunkowe
  Wieloletnie doświadczenie na rynku
  Profesjonalna i kompleksowa obsługa
  Rzetelność i zaangażowanie
 • Joanna Rybicka
  Biuro Rachunkowe
  Wykwalifikowana kadra
  Wysoka jakość świadczonych usług
  Solidność, wiedza i odpowiedzialność

Nasze biuro

 • Wieloletnie doświadczenie na rynku
 • Wysoka jakość świadczonych usług
 • Profesjonalna i kompleksowa obsługa
 • Wykwalifikowana kadra
 • Rzetelność i zaangażowanie
 • Indywidualne metody współpracy
  z Klientem

Przydatne strony

Nasza oferta

KSIĘGI HANDLOWE

-opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont

-prowadzenie ksiąg rachunkowych

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

-dokonywanie wyceny aktywów i pasywów

-ustalanie wyniku finansowego

-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (CIT, PIT)

-sporządzanie sprawozdań finansowych

-prezentacja wyników finansowych

-sporządzanie deklaracji podatkowych

KPiR

-prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT)

-sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

RYCZAŁT

-prowadzenie ewidencji przychodów

-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

-obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)

-sporządzanie rocznego zeznania podatkowego

VAT

-prowadzenie ewidencji dostaw i nabyć VAT

-nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów VAT

-obliczanie podatku VAT

-sporządzanie deklaracji VAT

PŁACE I ZUS

-naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

-sporządzanie list płac oraz naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

-rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło)

-rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS

-rejestracja pracowników w ZUS

-sporządzanie deklaracji podatku dochodowego PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT

-rozliczenia z PFRON

KADRY

-sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, PIT-2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwa pracy)

-prowadzenie akt osobowych pracowników (prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, prowadzanie rejestru szkoleń i badań lekarskich, prowadzenie kart absencji chorobowej, wystawianie zaświadczeń i inne),

INNE

sporządzanie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego, a także dokumentów aktualizujących

prowadzenie rozliczeń przedsiębiorcy z ZUS

sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS

reprezentacja przed Urzędem Skarbowym i ZUS (Pełnomocnictwo)

przyjmowanie w siedzibie Biura kontroli podatkowych Klienta

doradztwo podatkowe w zakresie naszych uprawnień i kompetencji

optymalizacja podatkowa

sporządzanie dokumentacji do wniosków kredytowych

analiza finansowa

rozliczanie dotacji z budżetu Gminy (m.in. dotacje na przedszkola niepubliczne)

dotacje unijne:
- opracowywanie zasad rachunkowości oraz planu kont na potrzeby projektów unijnych współfinansowanych ze środków UE m.in.:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, - księgowa obsługa projektów,

możliwość odbioru dokumentów u klienta

roczne zeznania podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38

Nasz zespół

Kadra biura rachunkowego

Biuro Rachunkowe Joanna Rybicka - zapraszamy do współpracy.

Kontakt